Μεταβλητές στην Python

Τι είναι μια μεταβλητή;

Μεταβλητή: Είναι ο πιο απλός τρόπος για να αποθηκεύσουμε δεδομένα στις γλώσσες προγραμματισμού. Η python δεν έχει κάποια συγκεκριμένη εντολή για την δημιουργία μιας μεταβλητής όπως οι άλλες γλώσσες. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν μια μεταβλητή απλά γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει και της δίνουμε μια τιμή. Στο παρακάτω παράδειγμα, δημιουργούμε τρεις διαφορετικούς τύπους μεταβλητών και τους δίνουμε αρχική τιμή.

Παράδειγμα δημιουργίας και ανάθεσης τιμών σε variables

number = 10
name = "Αντώνης"
active = false

Όπως είδατε και στο παράδειγμα, τα τρία διαφορετικά variables (μεταβλητές), έχουν μια συγκεκριμένη σύνταξη. Αρχικά δίνουμε ένα όνομα, συνεχίζουμε βάζοντας ένα ίσον (=) και τέλος ορίζουμε την τιμή της μεταβλητής. Δεν χρειάζεται να δηλώσουμε το είδος της μεταβλητής όπως θα έπρεπε σε γλώσσες όπως η C και η Java.

Ανάθεση πολλαπλών τιμών

Μπορούμε αν θέλουμε, αντί να δημιουργούμε μια-μια τις μεταβλητές μας, να δημιουργήσουμε πολλές μεταβλητές μαζί, αναθέτοντας τους μια συγκεκριμένη τιμή ΄ή ακόμα και διαφορετικές τιμές. Στο παρακάτω παράδειγμα αρχικά θα φτιάξουμε τρεις μεταβλητές με μια τιμή και έπειτα με διαφορετικές.

num1 = num2 = num3 = 28
name1,name2,age1,age2 = "Μάκης","Ελένη", 6, 19

Άσκηση με μεταβλητές: